Bu sırada Anadolu Beylerbeyi Hatîroğlu Şemseddin Mesut, Mo¬ğollara karşı Kayseri’de Pınarbaşı’ nda isyana başladı ve Baybars’a “Derhal Türkiye’ye gelmesini” bildiren haberler gönderdi. Bunun üzerine Baybars, ankara escort keşif amacıyla, emîr Bedreddin Bektut kumandasında altı bin kişilik bir kuvveti Elbistan’ a gönderdi. Hatîroğlu ve yandaşları buna sonderecede sevin¬diler. Fakat bununla birlikte Baybars, “Bu hususta acele edilmemesini, daha önce Süleyman Pervane ’ye sözverdiği üzere, ancak bu yıl sonunda gelebi¬leceğini, ayrıca ordusunun büyük bir kısmının Mısır’da bulunması sebebiyle, derhal harekete geçemeyeceğini” bildirdi, fakat yine de o, çankaya escort Seyfeddin Balaban ku¬mandasında bir askerî birliği Türkiye’ye göndermekten geri kalmadı. İşte bu sı¬ralarda Muineddin Süleyman Pervane, Sahip Fahreddin A – li, Emineddin Mikâil, Taceddin Mûtez ve Moğol Noyanları,
jyfengü» Timur, TokuveTudavun, 30 bin kişilik bir Moğol ordusuyla Türkiye’ye dönmüşlerdi (Eylül 1276). Kayseri-Sivas arasındaki Gedük’te, Moğol ye Selçuklu kuvvetleri, ayaklanmayı kısa zamanda bastırdılar ve yakalanan Ha- tîroğlu, Şerefeddin Mesut, muhakeme edildikten sonra bazı emirler ve birçok Türkmen beyleriyle birlikte idam edildi: Hatîroğlu, muhakemesi girasmda, “Bu ayaklanmanın Süleyman Pervane ’nin kışkırtması yüzün¬den başladığını ve onun, Memlüklü hükümdarı B a y b a r s ile mektuplaştığını” açıklamışsa da yine de ölümden kurtulamamıştır (Ekim 1276). Bu olaydan sonra Moğollar, güvensizlikleri sebebiyle Selçuklu devlet erkânını gözaltında tutmaya başladılar.