1. Aşağıdakilerden hangisi kültürün bir parçası değildir?

a. Gelenekler
b. Değerler
c. Maddi mallar
d. Normlar
e. Sistemler

2. Anneler günü aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?

a. Mit
b. Semiyotik
c. Ritüel
d. Değer
e. Norm

3. Aşağıdakilerden hangisi farklı kültürleri anlamada ipucu değildir?

a. Uzmanlaşma
b. Bireylerin arasındaki uzaklık
c. Maddi kültür malı
d. Dostluk
e. Zaman

4. Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür malı örneği değildir?

a. Markalı ürünler
b. Şirket amblemli ajanda
c. Anadolu üniversitesi rozeti
d. Tek taş yüzük
e. Yaşlanmayı geciktirici krem

5. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?

a. Kültür oluşturulur.
b. Kültür gelenekseldir.
c. Kültür zamanla değişmez.
d. Kültür öğrenilir.
e. Kültür bir gereksinmeyi karşılar.

6. Kültürün hangi özelliği Çin’de beyazın Amerika’da siyahın matem rengi olmasına yol açar?

a. Kültürün öğrenilmesi
b. Kültürün değişim geçirmesi
c. Kültürün uyumlu olması
d. Kültürün benzerlikler olduğu kadar farklılıkları da içermesi
e. Kültürün toplum üyelerince paylaşılan değerler ve normlar bütünü olması

7. Aşağıdaki değişkenlerden hangisi alt kültür yaratmaz?

a. Irk
b. Ulusal köken
c. Yaş
d. Toplumsal sınıf
e. Mitler

8. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı alt sistem örneği değildir?

a. Ortalama tüketiciler
b. Modacılar
c. Yenilik yapan işletmeler
d. TV yapımcıları
e. Film yıldızları

9. Türkiye pazarına girmek isteyen bir işletme ödül alan “Babam ve Oğlum” filmini incelemeye karar vermiştir. Bu işletmenin yaptığı analiz türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Nicelik analizi
b. İçerik analizi
c. Saha çalışması
d. Etnografi
e. Vals analizi

10. Aşağıdakilerden hangisi kültürün dolayısı ile de tüketim davranışlarının değişmesine yol açmaz?

a. Kadınların çalışma yaşamına katılması
b. Çocuk sayısının azalması
c. En güçlü olanın yaşamını sürdürmesi
d. Çalışma saatlerinin azalması
e. Teknolojinin yaşamın içine girmesi

1. Aşağıdakilerden hangisi tutum geliştirmede etkin değildir?

a. Değerler
b. İnançlar
c. Fikirler
d. Kanılar
e. Kestirimler

2. Bireyin bir nesnenin niteliklerine ilişkin bilgilerin doğruluğuna kişinin vermiş olduğu olasılık, inanç kavramı ile anlatılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir inançtır?

a. Tereyağı sağlığa zararlıdır.
b. Her zaman doğru söylemek gerekir.
c. Küçük ambalaj satın almam.
d. Bilmek için okurum.
e. Çevreyi korumak sorumluluktur.

3. Aşağıdakilerden hangisi tutumun bileşenlerinden biridir?

a. Kültürel bileşen
b. Bilişsel bileşen
c. Değersel bileşen
d. Algısal bileşen
e. İnançsal bileşen

4. Aşağıdakilerden hangisi tutumların özelliklerinden biri değildir?

a. Öğrenilmeleri
b. Karmaşık olmaları
c. Tutarsız olmaları
d. Değiştirilebilmeleri
e. Tutumlar arasında ilişki olması

5. Peynir üreten bir işletme ürünlerine yönelik tutum geliştirmek için mağazalarda tatma stantları açmıştır. İşletmenin kullandığı bileşen aşağıdakilerden hangisidir?

a. Bilişsel bileşen
b. Duygusal bileşen
c. Duyusal bileşen
d. Davranışsal bileşen
e. Güdüsel bileşen

6. Ödül yolu ile tutum geliştirmek isteyen bir mağazanın belirli ürünlerin fiyatlarını bilenlere ürünü vermesi hangi tür öğrenmedir?

a. Edimsel öğrenme
b. Klasik şartlanma
c. Model alma
d. Sosyal öğrenme
e. Görüş önderiyle öğrenme

7. Önce bilişsel bileşene yönelerek tutum yaratma stratejisi aşağıdakilerden hangisi için uygun değildir?

a. Ürünün işlevsel yararları büyükse
b. Ürünün kullanımı karmaşıksa
c. Ürünün teknolojisi zor anlaşılıyorsa
d. Ürün rakip ürünlerden çok farklı ise
e. Ürün standart bir ürünse

8. Aşağıdakilerden hangisi tutumların işlevlerinden biri değildir?

a. Zaman tasarrufu
b. Düzenleme
c. Savunma
d. Değer ifade etme
e. Bilgilenme

9. Aşağıdakilerden hangisi duygu kavramı ile bağıntılı değildir?

a. Duyumsama
b. Kanılar
c. İfade edici davranışlar
d. Fiziksel değişimler
e. Güdülenmiş davranışlar

10. Aşağıdakilerden hangisi reklam iletisinin çekici olması için kullanılan ögelerden biri değildir?

a. Duygusal içerik
b. Mizah
c. Değerlendirme
d. Korku
e. Cinsellik

1. Bireyler ve gruplar arasındaki değişim sürecini ele alan; malların, hizmetlerin, düşüncelerin ve deneyimlerin elde olunması, tüketilmesi ve yok edilmesi üzerinde yoğunlaşan kapsamlı alana ne ad verilir?

a. Pazarlama
b. Pazarlama araştırması
c. Tüketici davranışı
d. Tüketici araştırmaları
e. İşletme yönetimi

2. Aşağıdakilerden hangisi tüketici davranışının özelliklerine uygun değildir?

a. Kıt olan mal ve hizmetlerle ilgilidir.
b. Her türlü ürünle ilgili değildir.
c. Ussal ve önceden tasarlanmış olmayabilir.
d. Alışkanlıklara sıkı sıkıya bağlıdır.
e. Tüm örgütleri ilgilendirir.

3. Aşağıdakilerden hangisi tüketici davranışının özelliklerine uygundur?

a. Bol olan mal ve hizmetlerle ilgilidir.
b. Her türlü ürünle ilgili değildir.
c. Ussaldır ve önceden tasarlanmıştır.
d. Alışkanlıklara sıkı sıkıya bağlı değildir.
e. Tüm örgütleri ilgilendirir.

4. Tatile toplu olarak çıkılması, birlikte maça gidilmesi, birlikte sinema izlenmesini ele alan tüketici davranışı hangi özelliğini belirginleştirmektedir?

a. Yalnızca bireylerin değil grupların davranışını da kapsaması
b. Her türlü ürünle ilgili olması
c. Ussal ve önceden tasarlanmış olmaması
d. Alışkanlıklara sıkı sıkıya bağlı olması
e. Tüm örgütleri ilgilendirmesi

5. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a. Tüketiciler tümüyle ussal (rasyonel) davranır.
b. Karnı aç biri şiir kitabı satın almaz.
c. Tüketilecek ürünler akılcı bir biçimde sıralanır.
d. Kişiler “ekonomik birey”dir
e. Bireyin tüketime ilişkin algıları değişmez

6. Aşağıdakilerden hangisi ürün değildir?

a. Kitap
b. Konser
c. At yarışı
d. Giysi
e. Gün ışığı

7. Aşağıdakilerden hangisi tüketici davranışının ilgili olduğu bilim dallarından biri değildir?

a. Psikoloji
b. Toplumbilim
c. Antropoloji
d. Astronomi
e. Örgütsel davranış

8. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin güdülenmesi, algılaması, öğrenmesi, tutumları ve karar vermelerini ele alan tüketici davranışıyla ilgili bir bilim dalıdır?

a. Psikoloji
b. Toplumbilim
c. Antropoloji
d. İktisat
e. Örgütsel davranış

9. Aşağıdakilerden hangisi kültür ve değerlerin tüketici davranışı üzerindeki etkilerine yoğunluk veren tüketici davranışıyla ilgili bir bilim dalıdır?

a. Psikoloji
b. Toplumbilim
c. Antropoloji
d. İktisat
e. Örgütsel davranış

10. Aşağıdakilerden hangisi tüketici davranışını etkileyen bireysel etkenlerden biri değildir?

a. Algılama,
b. Öğrenme ve bellek
c. Güdülenme
d. Kişilik
e. Toplumsal sınıflar

1. Aşağıdaki kavramlardan hangisi stresle doğrudan ilgili bir kavram değildir?

a. Endişe
b. Çatışma
c. Gerilim
d. Engelleme
e. Sataşma

2. Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?

a. Yüksek sesle konuşma
b. Aceleci
c. Sabırsız
d. Zamana karşı yarışma
e. Olayları olduğu gibi kabul etme

3. Uzun çalışma saatleri, işi bitirme tarihinin belli olması hangi örgütsel stres kaynaklarına örnek teşkil eder?

a. Fazla mesai
b. Zaman baskısı
c. Çok fazla iş
d. Rol çatışması
e. Rol belirsizliği

4. Aşağıdakilerden hangisi iş ortamındaki adaletsizliklerden biri değildir?

a. Çalışanların iyi değerlendirilememesi
b. Çalışanların yeteri kadar ödüllendirilmemesi
c. Kişilere olan güvenin azalması
d. Risk altında çalışmak
e. Taraflı davranmak

5. Aşağıdakilerden hangisi stres sonucunda bireylerde ortaya çıkan psikolojik sonuçlardan biri değildir?

a. Endişe
b. Depresyon
c. Uyku problemleri
d. Psikoljik yorgunluk
e. Kalp hastalıkları