Süratteknelerihızlı, kısavemaceradolubirdenizseyahatiiçinuygunbirdenizaracıdır.Teknekiralamaşirketleritarafındanuygunfiyatlarlahizmetverenbutekneler, 2-4 ve 8 kişilikolabilmektedir.Barbarosyatçılık, güvenilirvekalitelihizmetleriyle motor yacht sektöründedikkatçekenveilgigörenbir firma olaraközelgezilerdepersonellivepersonelsizolaraksunduğu motor yatlarıilekonforluverahatbirseyahatimkânısunmaktadır.

1

 

Motor yatlardanfarklıolarakaileileya da arkadaşlarlaçıkılankalabalıkseyahatlerdeisefarklıalternatiflerarayanlariçinyatkiralamahizmetlerioldukçaorijinalbirfikirolmaktadır. bodrum ‘da son zamanlardafazlacarağbetgörenyatkiralamahizmetleriniverenpekçok firma bulunmaktadır. AncakgüvenilirliğindeoldukçaönemliolduğusektördeBarbarosyatçılık, yıllardıredindiğitecrübevekaliteile yacht charter hizmetlerinde ilk tercihedilmesigerekenfirmalararasındayeralmalıdır. Seyahateçıkmadanönceyeme-içme, gidilecekyerler, eğlencelerveözelisteklerinkonuşularakfiyatadâhiledildiğihizmetkapsamındarota, yiyeceklerveeğlencelerinnelerolacağınınkararımüşteriyebırakılmaktadır.

 

2

Tamamıylabiryatınkiralanmasındanfarklıolarakmantığıylapansiyonodalarınınkiralanmasıhizmetlerinebenzetilebilecekolan cabin charter hizmetlerindeiseteknedebulunandiğermisafirlerlekurulacakolandiyalogveuyumkeyiflibirtatiliçinoldukçaönemtaşımaktadır.Yenidostlarınvearkadaşlıklarındabaşlangıcınınyapılabileceğiseyahatlerdekullanılantekneler, standartguletlerolup 6 veya 8 kabinlidir.